دسته: کوهنوردی

چشمه چنار مهارلو

  جمعه مورخ ۱۰آبان ّساعت ۵:۴۵صبح باتاخیر ازطاووسیه بامینی بوس حرکت داشتیم قرار براین بود همه کوهنوردان ساعت ۱۰صبح چشمه حضورداشته باشند .. ساعت ۷صبح روستای مهارلو رسیدیم وپس ازجمع اوری وسایل وتنظیم کردن باتوم [ … ]